Important de știut: cum se calculează și se plătește impozitul pentru arenda la terenurile agricole

Potrivit informațiilor furnizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi impozitul pe veniturile din arendarea terenurilor/bunurilor agricole se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit (arendaşi) la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net.

Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Venitul brut obţinut din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal se stabileşte pe baza contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.

În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Contribuabilii interesaţi pot accesa preţurile medii pentru anul 2022, atât pentru judeţul Galaţi, cât şi pentru toate judeţele din ţară, la următoarea adresă de internet: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/declararea_obligatiilor_fiscale/preturi_medii_prod_agricole.

Impozitul astfel calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

De asemenea, arendaşii au obligaţia să completeze şi să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, formularul 112 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, în vederea declarării impozitului pe veniturile din arendă şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Formularul 112 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile legii.

Impozitul aferent veniturilor din arendă, calculat, reţinut şi plătit de către arendaş este impozit final, iar arendatorii mai pot avea obligaţii declarative/de plată doar în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), după caz.

Referitor la contribuţia de asigurări sociale de sănătate

În situaţia în care veniturile din arendă sunt obţinute de la un singur plătitor de venit (arendaş), iar nivelul net al acestora este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să o declare corespunzător în formularul 112.

În situaţia în care veniturile din arendă sunt realizate de la mai mulţi plătitori de venit (arendaşi), iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, arendatorul desemnează, prin contractul încheiat între părţi, arendaşul care are obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării prin formularul 112 a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

În situaţia în care nivelul veniturilor din arendă obţinute de la fiecare plătitor de venit este sub plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, dar venitul net cumulat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară, arendatorul are obligaţia depunerii formularului 212 – „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, în vederea declarării şi plăţii CASS.

Totodată, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului de arendare la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local. Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate.

Ghidul privind veniturile realizate din ARENDAREA bunurilor agricole din patrimoniul personal este disponibil pe site-ul www.anaf.ro şi poate fi consultat accesând secţiunea Asistenţă contribuabili / Servicii oferite contribuabililor / Ghiduri curente şi alte materiale informative sau link-ul: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/servicii_oferite_contribuabililor/ghiduri_curente, potrivit unui comunicat al AJFP Galaţi.

MĂDĂLINA DEDIU

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr